Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Ιδρυμα Νεολαιας και δια Βιου ΜαθησηςΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αθήνα 8/7/2013
Αρ. Πρωτ: 602/10/36944
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαί
σιο του Έργου
με τίτλο:
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Ν
οτίου
Αιγαίου»
το οποίο χρηματοδοτείται με εθνικούς πόρους.
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ
α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)
διά ζώσης
β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤ
ΑΣΕΩΣ ( e-Κ.Δ.Β.Μ)
Το
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
(Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθ
λητισμού) στο πλαίσιο του Έργου
«Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγ
αίου»,
που υλοποιείται από εθνικούς
πόρους, έχοντας υπόψη τις
α) με αρ. Πρωτ. 9250/26-9-12 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
β) τη με αρ.
πρωτ. 673/35/15-11-12 απόφαση Δ.Σ ΙΝΕΔΙΒΙΜ γ) με αρ
. πρωτ. 918/31-10-12 Προδιαγραφές
υλοποίησης του έργου Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων
Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου
Αιγαίου και δ) τη με αρ. πρωτ. 1203/61/18-6-2013/ Α
ΔΑ:ΒΛ4Ρ46ΨΖΣΠ-8ΞΜ απόφαση Δ.Σ.
ΙΝΕΔΙΒΙΜ,
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύν
αψη σύμβασης έργου για:
α) Εκπαιδευτές στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) δ
ιά ζώσης
β) Εκπαιδευτές στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης εξ αποστ
άσεως (
e-Κ.Δ.Β.Μ)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Το αντικείμενο εργασίας των παραπάνω θέσεων, ενδεικ
τικά, είναι:
η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στ
α τμήματα μάθησης, σε σχετικές
ειδικότητες των υποψηφίων
η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συν
αντήσεις
η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης του Έργου
η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και
η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
παράδοσης εντύπων και εκθέσεων

Για τους εκπαιδευτές στα τμήματα εξ αποστάσεως εκπ
αίδευσης πέραν των παραπάνω
αρμοδιοτήτων
βασική τους αρμοδιότητα
είναι να παρέχουν από απόσταση εκπαίδευση στους
εκπαιδευόμενους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, β
άσει των αρχών της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θ
α περιγράφονται στη σύμβαση.
Οι
Εκπαιδευτές
διά ζώσης θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίω
ν τους σε πίνακες
ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικότ
ητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την
κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες π
ου θα προκύψουν στους Δήμους της
αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας, ενώ οι
Εκπαιδευτές
εξ αποστάσεως θα ενταχθούν με βάση
το σύνολο των μορίων τους σε ένα ενιαίο πίνακα κατά
ταξης.
Οι
υποψήφιοι εκπαιδευτές των διά ζώσης
μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω
Περιφερειακών Ενοτήτων
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΥ
ΘΗΡΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
ΚΩ
ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΡΟΥ
ΤΗΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαι
τούνται όσα δικαιολογητικά
προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις
, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι:
1)
Α.Π.Υ. (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών)
2)
Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπε
ρβαίνει τα 1.500,00 €
(άρθρο 26 Ν. 1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α. Οι
κονομικών 1109793/6134-
11/0016/1999, όπως ισχύουν) και
3)
Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. Εφόσον το πλη
ρωτέο ποσό υπερβαίνει τ
3.000,00 € (άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2556/1997 και 8 παρ.
5 Α.Ν. 1846/1951, σε
συνδυασμό με την Υ.Α. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλ
ίσεων Φ/21/116/2000, όπως
ισχύουν).
α) Δεν επιτρέπεται η απασχόληση του ιδίου προσώπου σ
ε δύο θέσεις στο πλαίσιο του
ιδίου έργου π.χ δεν επιτρέπεται περιφερειακό στέλ
εχος να είναι και εκπαιδευτής στο
πλαίσιο του ιδίου έργου
β) Επιτρέπεται η απασχόληση του ιδίου προσώπου σε περ
ισσότερα έργα ως εκπαιδευτή,
εφόσον δεν εμπίπτει στην περίπτωση α.
γ) Επιτρέπεται η απασχόληση του ιδίου προσώπου ως εκπ
αιδευτή διά ζώσης και ως
εκπαιδευτή εξ αποστάσεως
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι
Εκπαιδευτές
θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε
πίνακες
ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά ειδ
ικότητα και θα επιλέγονται
σύμφωνα με την κατάταξή τους και ανάλογα με τις ανά
γκες ανάπτυξης εκπαιδευτικών
τμημάτων μάθησης που θα προκύπτουν στους Δήμους της
αντίστοιχης Περιφερειακής
Ενότητας.
Για τους
Εκπαιδευτές εξ αποστάσεως
η κατάταξη τους γίνεται μόνο ανά
ειδικότητα, σε πανελλαδική εμβέλεια. Η σύμβαση των
Εκπαιδευτών που θα επιλεγούν θα
είναι σύμβαση μίσθωσης έργου – με την επιφύλαξη τη
ς εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου
19 του Ν. 3879/2010.
Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής και νέας
σύμβασης με το ίδιο πρόσωπο,
μέχρι τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου, ε
άν η νέα σύμβαση αφορά την
εκτέλεση του ιδίου έργου και με τον περιορισμό των
διατάξεων του Π.Δ.164/2004.
Οι Ειδικότητες και τα Πτυχία που αντιστοιχούν σε αυ
τές παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
αυτής.

Πίνακας Μοριοδότησης:
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Κ.Δ.Β.Μ.
1
1
.
.
Ε
Ε
Κ
Κ
Π
Π
Α
Α
Ι
Ι
Δ
Δ
Ε
Ε
Υ
Υ
Σ
Σ
Η
Η
4
5
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)
Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο τα πτυχία, μετα
πτυχιακά και διδακτορικά
σχετικά με το αντικείμενο της θέσης
, μοριοδοτείται ένα
από κάθε κατηγορία, και στη
συνέχεια λογίζονται αθροιστικά
.
30
α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικε
ίμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης
10
β. Μεταπτυχιακό* σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο
της προκηρυσσόμενης θέσης
1
5
γ. Διδακτορικό* σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο
της προκηρυσσόμενης θέσης
20
* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτο
ύνται. Μοριοδοτείται ο
ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.
Εμπειροτέχνες (σε αντικείμενο για τη συγκεκριμένη π
ροκηρυσσόμενη θεματική που
αποδεικνύεται με βεβαίωση π.χ ΙΕΚ ή υποχρέωση προσκ
όμισης σχετικού
χαρτοφυλακίου εμπερίας)
3
1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(συνυπολογιζ
όμενα στο μέγιστο έως 1
0
μόρια)
1
0
α. Μεταπτυχιακό *
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
5
β. Διδακτορικό *
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
1
0
* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτο
ύνται . Μοριοδοτείται ο
ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.
1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)
5
Α) Στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέ
σης ή/και στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων (αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογί
α),
(0,50 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης τ
ων 15 ωρών ή
επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποί
ηση εκπαιδευτών
Μητρώου Β ΕΚΕΠΙΣ)
5
2
2
.
.
Δ
Δ
Ι
Ι
Δ
Δ
Α
Α
Κ
Κ
Τ
Τ
Ι
Ι
Κ
Κ
Η
Η
Ε
Ε
Μ
Μ
Π
Π
Ε
Ε
Ι
Ι
Ρ
Ρ
Ι
Ι
Α
Α
2
0
2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενη
λίκων
(0,5 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 20)
20
3
3
.
.
Α
Α
Λ
Λ
Λ
Λ
Α
Α
Π
Π
Ρ
Ρ
Ο
Ο
Σ
Σ
Ο
Ο
Ν
Ν
Τ
Τ
Α
Α
20
3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση)
3
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)
1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο
C
1)
2
Άριστη γνώση (επίπεδο
C2)
3
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο και
για μία μόνο γλώσσα
. Οι
πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κα
τηγορία αυτή για
τίτλους γλώσσας οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στ
ην κατηγορία 1.1 Τυπική
Εκπαίδευση.
3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)
(σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση)
Πιστοποίηση ΑΣΕΠ
**
Οι πτυχιούχοι Πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην
κατηγορία αυτή για
2
2

τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προ
σμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική
Εκπαίδευση.
3.
3
. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΕΠΙΣ
(
σχετική Β
εβαίωση Ένταξης στο
Μητρώο Β Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ)
15
4
4
.
.
Κ
Κ
Ο
Ο
Ι
Ι
Ν
Ν
Ω
Ω
Ν
Ν
Ι
Ι
Κ
Κ
Α
Α
Κ
Κ
Ρ
Ρ
Ι
Ι
Τ
Τ
Η
Η
Ρ
Ρ
Ι
Ι
Α
Α
15
4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ
Μοριοδοτείται από την πιστοποιημένη έναρξή της με μ
ία (1) μονάδα ανά μήνα
συνεχούς ανεργίας και μέχρι 15μήνες
Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Ο
ΑΕΔ.Η ημερομηνία
έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο
από πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμί
ας υποβολής των
αιτήσεων και μέχρι τη λήξη της υποβολής των δικαιολ
ογητικών, σύμφωνα με το
ΑΣΕΠ
15
Σ
Σ
Υ
Υ
Ν
Ν
Ο
Ο
Λ
Λ
Ο
Ο
100
4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
προστίθενται μόρια ως
ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας
που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
Μέλη τρίτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα) 5%,
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα) 1
0%
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα) 20%
Πίνακας Μοριοδότησης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ e-Κ.Δ.Β.Μ.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ . Γνώση τουλάχιστο
ν επεξεργασίας κειμένου,
υπολογιστικών φύλλων και εφαρμογών διαδικτύου
από πιστοποιημένους φορείς σύμφωνα με το ΑΣΕΠ
Β. ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚ
ΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
*Για τις ειδικότητες των ξένων γλωσσών ως προαπαιτο
ύμενο εκτός από το πτυχίο
ανώτατης εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη γλώσσα, αναγνω
ρίζεται και η επάρκεια
από το Υπουργείο Παιδείας
1
1
.
.
Ε
Ε
Κ
Κ
Π
Π
Α
Α
Ι
Ι
Δ
Δ
Ε
Ε
Υ
Υ
Σ
Σ
Η
Η
35
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)
Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο τα πτυχία, μετα
πτυχιακά και διδακτορικά
σχετικά με το αντικείμενο της θέσης
, μοριοδοτείται ένα
από κάθε κατηγορία, και στη
συνέχεια λογίζονται αθροιστικά
.
30
β. Μεταπτυχιακό* σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο
της προκηρυσσόμενης θέσης
10
γ. Διδακτορικό* σχετικό με το γνωστικό αντ
ικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
15
* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτο
ύνται. Μοριοδοτείται ο
ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.

1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(συνυπολογιζόμενα στο
μέγιστο έως 15 μόρια)
α. Μεταπ
τυχιακό *
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδ
ευση
10
β. Διδακτορικό *
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδ
ευση
15
* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτο
ύνται . Μοριοδοτείται ο
ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.
1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)
5
Α) Στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέ
σης ή/και στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων (αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογί
α), ή/και στην Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση
(0,50 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
.
ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης τ
ων 15 ωρών ή
επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποί
ηση εκπαιδευτών
Μητρώου Β ΕΚΕΠΙΣ)
5
2
2
.
.
Δ
Δ
Ι
Ι
Δ
Δ
Α
Α
Κ
Κ
Τ
Τ
Ι
Ι
Κ
Κ
Η
Η
Ε
Ε
Μ
Μ
Π
Π
Ε
Ε
Ι
Ι
Ρ
Ρ
Ι
Ι
Α
Α
3
5
2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ
Ν ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενη
λίκων
(0,5 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)
10
2.2.* ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (e-learning)
Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενη
λίκων
(0,5 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 25)
25
3
3
.
.
Α
Α
Λ
Λ
Λ
Λ
Α
Α
Π
Π
Ρ
Ρ
Ο
Ο
Σ
Σ
Ο
Ο
Ν
Ν
Τ
Τ
Α
Α
15
3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση)
3
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)
1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο
C
1)
2
Άριστη γνώση (επίπεδο
C2)
3
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο και
για μία μόνο γλώσσα
3.
2
. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΕΠΙΣ
(
σχετική Βεβαίωση Ένταξης στο
Μητρώο Β Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ)
12
4
4
.
.
Κ
Κ
Ο
Ο
Ι
Ι
Ν
Ν
Ω
Ω
Ν
Ν
Ι
Ι
Κ
Κ
Α
Α
Κ
Κ
Ρ
Ρ
Ι
Ι
Τ
Τ
Η
Η
Ρ
Ρ
Ι
Ι
Α
Α
15
4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ
Μοριοδοτείται από την πιστοποιημένη έναρξή της με μ
ία (1) μονάδα ανά μήνα
συνεχούς ανεργίας και μέχρι 15μήνες
Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑ
ΕΔ. Η ημερομηνία
έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο
από πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμί
ας υποβολής των
αιτήσεων και μέχρι τη λήξη της υποβολής των δικαιολ
ογητικών, σύμφωνα με το
ΑΣΕΠ.
15
Σ
Σ
Υ
Υ
Ν
Ν
Ο
Ο
Λ
Λ
Ο
Ο
100
4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ
Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
προστίθενται μόρια ως
ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας
που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
Μέλη τρίτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα) 5%,
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα) 1
0%
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα) 20%

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές διά ζώσης
επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση σε μια
μόνο Περιφερειακή Ενότητα της επιλογής τους και μέχρι
τρείς (3) ειδικότητες. Η επιλογή
περισσότερων περιφερειακών ενοτήτων ή ειδικοτήτων αποτ
ελεί λόγο αποκλεισμού από
τη διαδικασία επιλογής.
Οι εκπαιδευτές εξ αποστάσεως
δεν δηλώνουν Περιφερειακή Ενότητα,
δηλώνουν μέχρι
τρείς (3)_ειδικότητες και με βάση το σύνολο των μορίω
ν τους κατατάσσονται σε ενιαίους
πίνακες ανά ειδικότητα.
Για κάθε ειδικότητα
θα υποβάλλεται ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση όπως επ
ίσης για
κάθε ειδικότητα θα αποστέλλεται ξεχωριστός φάκελος
με την αντίστοιχη αίτηση και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν
να υποβάλλουν αίτηση ως εκπαιδευτές διά ζώσης και
ως
εκπαιδευτές εξ αποστάσεως θα πρέπει να υποβάλλουν ξε
χωριστές αιτήσεις.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι
κατατάσσονται στο τέλος του πίνακα επιλογής και προ
κειμένου
να αναλάβουν εργασία υποχρεούνται
να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου
από την υπηρεσία τους.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε η
λεκτρονική μορφή και υπέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που
αναφέρονται σε αυτή την
αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.
4 Ν. 1599/1986).
Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.
ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr ), όπου
και θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://sde.ideke.edu.gr
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτ
ρονική) μορφή ή που
αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γ
ίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: από Τρίτη 9
/07/2013 έως και Σάββατο
20/07/2013 και ώρα 15.00μμ.
Τα μόρια θα υπολογιστούν
αυτόματα
από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την αίτηση /
δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει
αντιπαραβολή (διοικητική
επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχό
μενο των φακέλων των
δικαιολογητικών.
Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηρι
ώνονται με
την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα λ
ηφθούν υπόψη και δεν θα
μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτο
ί που έχουν διδακτορικό τίτλο
σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου κα
ι, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι
κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα π
ροαναφερθέντα, θα προηγείται ο
έχων τα περισσότερα μόρια στο πεδίο της εργασιακής
εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, αφού υποβάλουν ηλεκτρο
νική αίτηση
, να
καταθέσουν τα
δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης
Α4,
κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες
μέχρι και την Πέμπτη 25/07/2013 στη διεύθυνση :
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,
111 43 Αθήνα.
Γενική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων
Τμήμα Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 602/10/36944/8-7-2013 Πρόσκλη
ση
Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:
Για τη θέση:
α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ τ
ου Έργου με τίτλο : «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Σ
τερεάς Ελλάδας
& Νοτίου Αιγαίου»
διά ζώσης.
β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ του Έ
ργου με τίτλο : «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς
Ελλάδας
& Νοτίου Αιγαίου» εξ αποστάσεως
( e-Κ.Δ.Β.Μ).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.....................................
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.....................................
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων,
ως τελική ημερομηνία λήψης από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. λογίζεται η ημερομηνία που θα φέρει ο φ
άκελος της αποστολής
, ο οποίος,
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
ή την ένσταση του υποψηφίου.
Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει
απαραίτητα
υπογεγραμμένη εκτύπωση της
ηλεκτρονικής αίτησης
.
Αν
για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος
δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση,
θα υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση
στην οποία θα καταγράφει τον
αριθμό πρωτοκόλλου
που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατ
ά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
υποβολής της αίτησής του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΤΥΧΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί των εξής Σχολών ή
τμημάτων ΑΕΙ:
Πληροφορικής ή Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τηλεματικής,
ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών
Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιών ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών
και Δικτύων ή Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας με κατεύθυνση Πληροφορικά
Συστήματα ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας ή Διαχείρισης Πολιτισμικού
περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή
Πληροφορικής του Ε.Α.Π.
Επίσης Πτυχιούχοι άλλων Θετικών Επιστημών με
μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Πληροφορική,
καθώς και Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί των εξής Σχολών ή
Τμημάτων ΑΤΕΙ:
Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστημάτων ή Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικής, ή
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή
Βιομηχανικής Πληροφορικής, ή Τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων και Δικτύων ή Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Εφαρμογών
Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή
Διαχείρισης Πληροφοριών ή Βιομηχανικής
Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και
Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3.1 Επεξεργασία Κειμένου –
Διαδίκτυο (Ι)
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα –
Παρουσιάσεις (ΙΙ)
3.3 Βάσεις Δεδομένων –
Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)
3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και
υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (social media)
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας
3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα
3.8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη
Ηλικία

Φιλολογίας ή Μετάφρασης και Διερμηνείας με
ειδίκευση στην Ισπανική, πτυχιούχοι του
προγράμματος «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός»
του ΕΑΠ.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
Έχοντες Επάρκεια Ισπανικής Γλώσσας Υπ. Παιδείας
Α2)
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Τμήματος: Γλώσσας
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών με
ειδίκευση στη Ρωσική Γλώσσα ή Βαλκανικών
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών με ειδίκευση
στη Ρωσική Γλώσσα ή Βαλκανικών Σπουδών με
ειδίκευση στη Ρωσική Γλώσσας ή Σλαβικών
σπουδών με ειδίκευση στη Ρωσική Γλώσσα,.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
Έχοντες Επάρκεια Ρωσικής Γλώσσας Υπ. Παιδείας
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-
Α2)
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της
αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ
στην Κινεζική γλώσσα ή έχοντες Επάρκεια Κινέζικης
Γλώσσας Υπ. Παιδείας
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
4.11 Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-
Α2
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Τμήματος: Γλώσσας
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών με
ειδίκευση στην Τουρκική Γλώσσα ή Βαλκανικών
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών με ειδίκευση
στην Τουρκική Γλώσσα ή Βαλκανικών Σπουδών με
ειδίκευση στην Τουρκική Γλώσσα ή Τουρκικών και
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ή Μεσογειακών
Σπουδών με ειδίκευση στην Τουρκική Γλώσσα.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
Τέλος οι έχοντες Επάρκεια Τουρκικής Γλώσσας Υπ.
Παιδείας.
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-
Α2)
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Κοινωνιολογίας, ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής
ή Κοινωνικής πολιτικής και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας, ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Πολιτικής
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην
καθημερινή ζωή
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην
καθημερινή ζωή
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη
κρατουμένων
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική
κοινωνία
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με
φορείς και υπηρεσίες
1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση
ανέργων γυναικών
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Ψυχολογίας, ή
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με
κατεύθυνση Ψυχολογίας.
Πτυχιούχοι του Προγράμματος Εξειδίκευσης στη
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην
καθημερινή ζωή
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην
καθημερινή ζωή

Συμβουλευτική και στον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη
κρατουμένων
5.1 Διαχείριση εργασιακού
άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής
και προσωπικής ζωής
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία
στον εργασιακό χώρο
5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην
εργασία
5.4 Διαχείριση χρόνου
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών
σχέσεων
5.6 Επικοινωνία και δυναμική της
Ομάδας
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική
κοινωνία
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με
φορείς και υπηρεσίες
5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής
κρίσης στην καθημερινή ζωή
1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση
ανέργων γυναικών
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Κοινωνικής Διοίκησης
με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής
Εργασίας ΤΕΙ., ή Κοινωνικών Λειτουργών ΚΑΤΕΕ, ή
Σχολής Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών Τμήμα
Κοινωνικής Πρόνοιας, ή Πτυχίο Σχολής Κοινωνικής
Πρόνοιας Αποστολικής Εκκλησίας
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην
καθημερινή ζωή
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην
καθημερινή ζωή
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη
κρατουμένων
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών
σχέσεων
5.6 Επικοινωνία και δυναμική της
Ομάδας
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική
κοινωνία
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με
φορείς και υπηρεσίες
5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής
κρίσης στην καθημερινή ζωή
1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση
ανέργων γυναικών
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Νομικής.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία
με τα ως άνω
αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.5 Προστασία και Δικαιώματα
Καταναλωτή
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Περιβάλλοντος ή
Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Φυσικής ή Σπουδών
στις Φυσικές Επιστήμες ή Χημείας ή Χημικών
Μηχανικών ή Μηχανικών Χωροταξίας ή Γεωλογίας ή
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Γεωγραφίας ή
Επιστήμης της Θάλασσας ή Βιολογίας ή Βιολογικών
Εφαρμογών ή Βιοχημείας ή Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Τεχνολογίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή
2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές
Δράσεις
2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Γεωτεχνολογίας και
Περιβάλλοντος ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης ή Δασοπονίας και Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος ή Εφαρμοσμένης
Αγροοικολογίας ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή
Επιστημών Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής
Τεχνολογίας.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, ή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
Διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων ή
απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών Διακόσμησης.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση
εσωτερικών χώρων
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Επιστήμης
Διαιτολογίας και Διατροφής ή Επιστήμης Τροφίμων
και Διατροφής, ή Διατροφής και Διαιτολογίας ή
Ιατρικής, ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ή
Διατροφής και Διαιτολογίας Φυτικών και Ζωικών
Προϊόντων ΚΑΤΕΕ.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
2.8. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής)
διατροφής
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Ιατρικής. Επίσης
Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της
αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και
αντιστοιχία
με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της
ημεδαπής.
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2.8. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής)
διατροφής
2.9. Αγωγή Υγείας – Πρώτες
Βοήθειες
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Νοσηλευτικής/ΑΕΙ,
Νοσηλευτικής/ΤΕΙ.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
2.9. Αγωγή Υγείας – Πρώτες
Βοήθειες
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή
Εμπορίας και ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών
προϊόντων, ή Διατροφής και Διαιτολογίας Φυτικών
και Ζωικών Προϊόντων ΚΑΤΕΕ.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων
Πτυχιούχοι Γεωπονίας ή Μεταπτυχιακοί Επιστήμης
Φυτικής Παραγωγής ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων
και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας,
Φυτικής παραγωγής και Αγροτικού περιβάλλοντος ή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι
2.7 Αστικοί λαχανόκηποι

Φυτικής παραγωγής, ή Αγροτικής Οικονομίας και
Ανάπτυξης,
ή Αγροτικής Ανάπτυξης, ή Αγροτικής Οικονομίας, ή
Γεωργικής Οικονομίας, ή Γεωπονίας Φυτικής και
Ζωικής Παραγωγής, ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και
Υδάτινου Περιβάλλοντος, ή Γεωπονίας Ζωικής
Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος, ή
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας,
ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,
ή Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής
Μηχανικής, ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και
Υδατοκαλλιεργειών, ή Ζωικής Παραγωγής, ή
Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου, ή
Φυτοπροστασίας,
ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας,
ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης
και Προσχολικής Εκπαίδευσης). Επίσης Πτυχιούχοι ή
και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής
με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία
με
τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου
4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών
7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές
δεξιότητες Ι
7.3 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές
δεξιότητες ΙΙ
7.8 Μουσουλμανική Μειονότητα –
Γλωσσικές δεξιότητες Ι
7.9 Μουσουλμανική Μειονότητα –
Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Φιλοσοφικού
Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή
Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή
Ιστορίας και Εθνολογίας ή
Ιστορίας−Αρχαιολογίας−Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
με κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή
Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή
Φιλοσοφίας, ή Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων
Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επίσης Πτυχιούχοι ή και
Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία
με τα
ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου
4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών
7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές
δεξιότητες Ι
7.3 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές
δεξιότητες ΙΙ
7.5 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην
καθημερινή ζωή (Α1)
7.6 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην
καθημερινή ζωή (Α2)
7.8 Μουσουλμανική Μειονότητα –
Γλωσσικές δεξιότητες Ι
7.9 Μουσουλμανική Μειονότητα –
Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Θεατρικών Σπουδών ή
Θεάτρου ή Κινηματογραφου ή απόφοιτοι
αναγνωρισμένων σχολών κινηματογράφου ή
θεάτρου
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία
με τα ως άνω
αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΘΕΑΤΡΟΥ-
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη
δική μου παράσταση)
6.4 Κινηματογράφος
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Μουσικών Σπουδών ή
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Λαϊκής και
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.7 Εργαστήρι μουσικής

Παραδοσιακής Μουσικής ή Τεχνολόγων Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολόγων
Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ή
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Απόφοιτοι
αναγνωρισμένων Ωδείων με δικαίωμα διδασκαλίας,
ή Κάτοχοι Πτυχίου Ωδικής.
Επίσης Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων
της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή
ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως άνω αναφερόμενα
πτυχία της ημεδαπής
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Απόφοιτοι
αναγνωρισμένων σχολών Φωτογραφίας.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
6.3 Φωτογραφία
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί προγράμματος
Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό ΕΑΠ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
6.1 Ιστορία της Τέχνης
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί προγράμματος
Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΕΑΠ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
6.1 Ιστορία της Τέχνης
Πτυχιούχοι με εξειδίκευση ή κατεύθυνση σπουδών
την Ιστορία ή και Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί
προγράμματος Σπουδών στον Ελληνικό ή
Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΕΑΠ.
ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
6.10 Τοπική Ιστορία
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί με ειδίκευση ή
κατεύθυνση σπουδών στην κοινωνική
ανθρωπολογία/εθνολογία /λαογραφία ή
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος ή
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας,
Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του ΕΑΠ και
Πτυχιούχοι του προγράμματος Σπουδών στον
Ελληνικό πολιτισμό ΕΑΠ.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία
με τα ως άνω
αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί με εξειδίκευση ή
κατεύθυνση σπουδών Εικαστικών Τεχνών ή
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή
Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ή
Εικαστικοί καλλιτέχνες
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία
με τα ως άνω
αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
6.2 Εικαστικό Εργαστήρι
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί με εξειδίκευση ή
κατεύθυνση σπουδών στην Ιστορίας της Τέχνης ή
Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης ή Πλαστικών Τεχνών
και Επιστημών της Τέχνης ή Εικαστικών Τεχνών ή
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία
με τα ως άνω
αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής
ΤΕΧΝΗΣ
6.1 Ιστορία της Τέχνης

Μεταπτυχιακοί με αντικείμενο την Συμβουλευτική
\και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ή
Πτυχιούχοι του Προγράμματος Εξειδίκευσης στη
Συμβουλευτική και στον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία
με τα ως άνω
αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Διαχείρισης ή/και
Ανθρώπινων Πόρων, Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή
Διοικητικής Τεχνολογίας.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
5.1 Διαχείριση εργασιακού
άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής
και προσωπικής ζωής
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία
στον εργασιακό χώρο
5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην
εργασία
5.4 Διαχείριση χρόνου
1.1 Καινοτομία –
Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση
Επιχειρήσεων
1.2 Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
– e-επιχειρείν
1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα
1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές
Συναλλαγές
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης
Λειτουργιών, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοίκησης ή Οικονομικής Επιστήμης, ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών, ή Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, ή Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, ή Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής, ή Αστικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης,
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
(μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1)δ.αα.),
ή Ναυτιλιακών Σπουδών,
ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,
ή Στατιστικής,
ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής,
μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002),
ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
(πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.1 Καινοτομία –
Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση
Επιχειρήσεων
1.2 Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
– e-επιχειρείν
1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα
1.8 Δημιουργώ τη δική μου
επιχείρηση
1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές
Συναλλαγές
1.10 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του
νοικοκυριού

Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς
και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία
με το Π.Δ. 60/2008),
ή Στατιστικής και Αναλογιστικών –
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και
Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το
Π.Δ.24/2005 άρ.1),
ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(όλες οι κατευθύνσεις) του Πανεπιστημίου της
Κύπρου,
ή Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή Διοίκησης
Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και
Οργανώσεων., Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΑΠ.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής ή
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.8 Δημιουργώ τη δική μου
επιχείρηση
Πτυχιούχοι των Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ- ΤΕΙ ή
κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων: με ειδίκευση ή
κατεύθυνση στις τουριστικές επιχειρήσεις, ή
Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών
Επαγγελμάτων. Επίσης Πτυχιούχοι ή και
Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1.3 Επιχειρηματικότητα και
Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αγροτικής
Ανάπτυξης ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης
Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και
Διακίνησης Προϊόντων ή Εμπορίας και Ποιοτικού
Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Βιολογικών
Θερμοκηπιακών Καλλιεργιών και Ανθοκομίας ή
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, ή
Γεωργικής Οικονομίας. Επίσης Πτυχιούχοι ή και
Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία
με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.4 Αγροτική Επιχειρηματικότητα –
Marketing Αγροτικών Προϊόντων
1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή
– Πιστοποίηση – Διάθεση
Μεταπτυχιακοί στην Δημιουργική Γραφή ή
Λογοτέχνες-Συγγραφείς.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΗΣ
6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Τεχνών Ήχου και
Εικόνας ή απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών Ήχου
και Εικόνας, ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
Μέσων.
Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί
ΒΙΝΤΕΟ
6.5 Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο